top of page

Informacje dotyczące agenta

Zgodnie z art. 22 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz.2486 z późn.zm.)

Rodzaj agenta:

Agent Ubezpieczeniowy / agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające*

*właściwe podkreślić

Firma agenta:

Kancelaria Ubezpieczeniowa A.Śliwa Spółka Komandytowa

 

Adres siedziby agenta:

Ul. Wolności 319/1, 41-800 Zabrze

 

Nr. wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego:

11116850/A

Pracownik agenta

Adrian Buczek, Nr. KNF:  11290898/P

Nazwa i adres biura:

Agencja Ubezpieczeniowa ”ASECO-LIFE” Adrian Buczek,

41-906 Bytom, ul.Konstytucji 93

posługująca się znakiem towarowym również jako  Polisa Bytom

 

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru agentów

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr.178, poz.1316), to jest poprzez:

1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub

telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,

2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji

Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu

Komisji Nadzoru Finansowego,

3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansoweo (Rejestru

Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem:  https://rpu.knf.gov.pl/search/agent

Informuję, iż działam na rzecz:

 

Wielu zakładów ubezpieczeń, tj:

 

 1. WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

 2. WARTA ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

 3. GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 4. GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 5. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 6. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 7. WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 8. MTU Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

 9. PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

 10. INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 11. COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 12. ERGO HESTIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 13. PROAMA – Oddział Generali T.U.S.A. w Lublinie z siedzibą przy ul.Szeligowskiego 6

      20-883 Lublin, należący do Generali T.U.S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

      NIP: 526-23-49-108 Spółka należy do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup  

      Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26.

14. ERGO HESTIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ŻYCIE S.A.

15. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

16. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – jako osoba wykonująca czynności

       agencyjne za pośrednictwem Multiagencja Conditor Sp. Z O.O.

17. ALLIANZ Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuję wynagrodzenie stanowiące połączenie prowizji, która jest uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej, i innych rodzajów wynagrodzenia

 

 

Informuję o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego

rozwiązywania sporów:

 

  a).  na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową

zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami

znajdującymi się na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń,

  b).  na agenta (w przypadku multiagenta) w zakresie niezwiązanym z udzielana ochroną

ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień zawartych w poniższym wyciągu z procedury

reklamacyjnej obowiązującej u agenta

 

 

Informacje o posiadanych akcjach lub udziałach

 

Agent nie posiada żadnych akcji / udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniające co najmniej do 10%

głosów na walnym zgromadzeniu

 

Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcje / udziały agenta uprawniające co najmniej do 10%

Głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników

UKS.jpeg
Przezroczysty_edited.png
bottom of page