top of page

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru agentów

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr.178, poz.1316), to jest poprzez:

1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub

telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,

2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji

Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu

Komisji Nadzoru Finansowego,

3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansoweo (Rejestru

Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem:  https://rpu.knf.gov.pl/search/agent

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuję wynagrodzenie stanowiące połączenie prowizji, która jest uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej, i innych rodzajów wynagrodzenia

 

 

Informuję o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego

rozwiązywania sporów:

 

  a).  na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową

zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami

znajdującymi się na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń,

  b).  na agenta (w przypadku multiagenta) w zakresie niezwiązanym z udzielana ochroną

ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień zawartych w poniższym wyciągu z procedury

reklamacyjnej obowiązującej u agenta

 

 

Informacje o posiadanych akcjach lub udziałach

 

Agent nie posiada żadnych akcji / udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniające co najmniej do 10%

głosów na walnym zgromadzeniu

 

Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcje / udziały agenta uprawniające co najmniej do 10%

Głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników

Informacje dotyczące agenta

Zgodnie z art. 22 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz.2486 z późn.zm.)

Rodzaj agenta:

Agent Ubezpieczeniowy / agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające*

*właściwe podkreślić

Firma agenta:

Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE" Adrian Buczek

 

Adres siedziby agenta:

Ul. Konstytucji 93, 41-906 Bytom

 

Nr. wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego:

11206540/A

11290898/P

Jestem Agentem Ubezpieczeniowym prowadzącym działalność agencyjną na rzecz:

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
00-082 Warszawa, ul.Senatorska 18
 

 

UKS.jpeg
ubezpieczen-2021-200px7.png
Przezroczysty_edited.png
bottom of page