top of page

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Klientów

1. Kancelaria Ubezpieczeniowa A.Śliwa S.K. z siedzibą w Zabrzu, pod

adresem: ul. Wolności 319/1, 41-800 Zabrze, NIP: 6482094177, REGON: 273530605,

KRS: 0000121703, jest Administratorem Danych Osobowych

(zwanym dalej Administratorem) osób, wobec których podejmuje

czynności w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, obejmujące

przygotowanie szczegółowej oferty, zwanych dalej Klientami.

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są: Insly Sp. zo.o., ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu przygotowania szczegółowej oferty ubezpieczenia, w tym dokonania kalkulacji oferty (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a w przypadku

wyrażenia przez Klienta zgody – także w celach związanych z marketingiem

(podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Dane te mogą obejmować także dane osób ubezpieczanych i uposażonych, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, którym zainteresowany jest Klient,

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia

umowy przez Administratora,

4. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym,

w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentacji przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).

5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Klienci, tj. osoby, których dane dotyczą. Dane osób, na rzecz których zawierana jest umowa, przekazywane są Administratorow i za ich zgodą.

6. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, Klienci zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

7. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane:

a) zakładom ubezpieczeń, na rzecz których Administrator wykonuje czynności agencyjne w zakresie niezbędnym do dokonania kalkulacji oferty.
Administrator wykonuje czynności agencyjne, na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Towarzystwa Ubezpieczeń, z którymi współpracuje,
b) podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np.organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).

8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe,

ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Dane osobowe powierzane są przede wszystkim osobom wykonującym czynności agencyjne, firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe,

obsługujące domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator.

9. Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu przez podmioty wskazane w pkt.1.

10. Zgodnie z przepisami RODO, Klienci mają prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień
wynikających z przepisów RODO.

11. Jeżeli Klienci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 13 poniżej.


12. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora,

zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: zgody@dobrzyagenci.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Wolności 319/1,

41-800 Zabrze.

13. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.


14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia

jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o
ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO

Klauzula informacyjna .pdf

prywatnosc.jpg
Kolorowy.png
bottom of page